ستاره شناسی کودکانه 1

شروع ثبت نام1399/1/25
مختص سنین 4 تا 6 سال
همراه با بازی
بدون پیش نیاز

ستاره شناسی کودکانه 2

شروع ثبت نام1399/1/25
مختص سنین 7 تا 12 سال
همراه با بازی
بدون پیش نیاز

ستاره شناسی مقدماتی 1

شروع ثبت نام1399/1/25
مختص سنین 4 تا 6 سال
همراه با بازی
بدون پیش نیاز