دوره های آموزشی

ثبت نام فعال
نجوم مقدماتی 2
130,000 تومان
ثبت نام فعال
اختر فیزیک
130,000 تومان
ثبت نام فعال
کیهان شناسی
130,000 تومان
ثبت نام فعال
نجوم رصدی مقدماتی
150,000 تومان
غیر فعال
عکاسی آسمان شب
450,000 تومان
غیر فعال
آزمایشگاه نجوم
150,000 تومان
ثبت نام فعال
نجوم رصدی پیشرفته
170,000 تومان
ثبت نام فعال
آشنایی با صور فلکی
80,000 تومان