عضویت عادی

مدت عضویت یک ساله
همراه با صدور کارت عضویت (اعتبار کارت 2 ساله)
امکان ثبت نام در کلاس ها و کارگاه های آموزشی سُها
امکان ثبت نام در رصد های اختصاصی سُها
امکان عضویت در گروه های تخصصی سُها