فیلم وبینار از پارانال تا EELT

ارایه دهنده: دکتر صادق نوروزی

برگزار شده در اردیبهشت 1399

15,000 تومان