فیلم وبینار تاریخ نجوم

ارائه دهنده: دکتر امیر محمد گمینی

برگزار شده در اردیبهشت 1399

15,000 تومان